Англи хэлэнд хамгийн түгээмэл буруу дуудагддаг үгс

Англи хэлэнд хамгийн түгээмэл буруу дуудагддаг үгс

Бусдад түгээгээрэй

1. Coupon

2. Promotion

3. Restaurant

4. Suite

5. Dengue

6. Colleague

7. Receipt

8. Bowl

9. Wednesday

10. Women

11. Raspberry

12. Croissant

13. Onion

14. Mousse

15. Espresso

16. Caramel

17. Almond

18. Buffet

Эх бэлдсэн: Pentadice

Эх сурвалж: https://www.digitalphablet.com/


Бусдад түгээгээрэй
Зөвлөгөө